Đặt tính: -0,5 nhân 1,23 0,325 trừ 3,21

Đặt tính: -0,5 nhân 1,23
0,325 trừ 3,21Viết một bình luận

Câu hỏi mới