e/ (x+3).(2x-4)=0 f/ x-3 là ước của x+4 k/ 5x+3x=88

e/ (x+3).(2x-4)=0
f/ x-3 là ước của x+4
k/ 5x+3x=88

2 bình luận về “e/ (x+3).(2x-4)=0 f/ x-3 là ước của x+4 k/ 5x+3x=88”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   e) (x+3)(2x+4)=0
  <=> x+3 = 0 hoặc 2x+4=0
  <=> x= -3 hoặc x=-2
  k) 5x+3x=88
  x(5+3) =88
  x.8 = 88
  ->x= 11

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới