Giải thích tại sao các phân số này lại bằng nhau 105 phần 135 = 217 phần -279

Giải thích tại sao các phân số này lại bằng nhau
105 phần 135 = 217 phần -279Viết một bình luận

Câu hỏi mới