giúp : chứng minh n.n+n+2 không chia hết cho 5

giúp : chứng minh n.n+n+2 không chia hết cho 5

2 bình luận về “giúp : chứng minh n.n+n+2 không chia hết cho 5”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: n . n + n + 2 = n^2 + n + 2
  Với n = 5k. Ta có:
  n^2 + n + 2 = (5k)^2 + 5k + 2 = 25k + 5k + 2 không chia hết cho 5
  Với n = 5k + 1. Ta có:
  n^2 + n + 2 = (5k + 1)^2 + 5k + 1 + 2 = 25k + 1 + 5k + 1 + 2  = 25k + 5k + 4 không chia hết cho 5
  Với n = 5k +2. Ta có
  n^2 + n + 2 = (5k + 2)^2 + 5k + 2 + 2 = 25k + 4 + 5k + 2 + 2 = 25k + 5k + 8 không chia hết cho 5
  Với n = 5k + 3. Ta có
  n^2 + n + 2 = (5k + 3)^2 + 5k + 3 + 2 = 25k + 9 + 5k + 3 + 2 = 25k + 5k + 14 không chia hết cho 5
  Với n = 5k + 4. Ta có
  n^2 + n + 2 = (5k + 4)^2 + 5k + 4 + 2 = 25k + 16 + 5k + 4 + 2 = 25k + 5k + 22 không chia hết cho 5
  Vậy n . n + n + 2 không chia hết cho 5 với mọi n
  \color{orange}text{Xin hay nhất ạ}
  \color{lightblue}text{KhoaOvO}
   

  Trả lời
 2. Xét : n.n+n+2 = n(n+1)+2
  Vì n(n+1) là tích của 2 số liên tiếp
  => n(n+1) có tận cùng là một trong các chữ số : 0 ; 2 ; 6
  => n(n+1)+2 có tận cùng là một trong các chữ số : 2 ; 4 ; 8 
  Vì \overline{…2} \cancel{vdots} 5 
      \overline{…4} \cancel{vdots} 5 
      \overline{…8} \cancel{vdots} 5 
  Vậy n.n+n+2 \cancel{vdots} 5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới