giúp em vói ạ mai nộp 5/3.7+5/7.11+5/11.15+…+5/(4n-1).(4n+3)=5n/4n+3

giúp em vói ạ mai nộp
5/3.7+5/7.11+5/11.15+…+5/(4n-1).(4n+3)=5n/4n+3Viết một bình luận

Câu hỏi mới