giúp mik vs gấp lắm rùi ak ai trl nhanh nhất và đúng thì mik vote cho 5* cảm ơn và ctlhn ak 1. thực hiện phép tính a, (-195)-

giúp mik vs gấp lắm rùi ak ai trl nhanh nhất và đúng thì mik vote cho 5* cảm ơn và ctlhn ak
1. thực hiện phép tính
a, (-195)-(-125+46) b, 1-2+3-4+5-6+…+19-20
2, tìm stn x
a, 20 chia hết cho x và x>4 b,x^2-7.2^2 = 12+(-4)

2 bình luận về “giúp mik vs gấp lắm rùi ak ai trl nhanh nhất và đúng thì mik vote cho 5* cảm ơn và ctlhn ak 1. thực hiện phép tính a, (-195)-”

 1. 1a) (-195) – (-125+46)
  = -195+125-46
  = 125-195-46
  = -70-46
  = -116
  ———————— 
  1b) 1-2+3-4+5-6+…+19-20
  = -1-1-1-…-1
  = -(1+1+1+…+1)
  Đặt A = 1+1+1+…+1
  A có số số hạng là :
  (19-1):2+1 = 10 (số) 
  => A = 1.10 = 10
  => Giá trị của biểu thức là : -10  
  ————————————-
  2a) 20 \vdots x
  => x in {+-1 ; +-2 ; +-4 ; +-5 ; +-10 ; +-20}
  Mà x > 4 => x in {5 ; 10 ; 20}
  ————————————
  2b) x^2 – 7 . 2^2 = 12+(-4)
  x^2 – 28 = 12-4
  x^2 – 28 = 8
  x^2 = 8+28
  x^2 = 36
  x^2 = (+-6)^2
  Vậy x in {+-6} 
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   (-195)-(-125+46)
  =-195+125-46
  =(-195+125)-46
  =-70-46
  =-(70+46)
  =-116
  1-2+3-4+5-6+…+19-20
  =(20-1):1+1=20 số 
  =20:2=10 cặp
  =-1+(-1)+(-1)+…+(-1)
  =-1-1-1-…-1
  =-1.10
  =-10
  20$\vdots$x x>4
  x∈Ư(20)={$\pm$1;$\pm$2;$\pm$4;$\pm$5;$\pm$10;$\pm$20}
  x>4 nên x∈{5;10;20}
  x²-7.2²=12+(-4)
  x²-7.4=12-4
  x²-28=8
  x²-28=8
  x²=8+28
  x²=36
  x²=(-6)² hoặc 6²
  x=(-6) hoặc 6
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới