giúp mình làm bài ôn tập cô mình giao ạ (-43 -46) – ( 98 -46) – ( -43 -98) (-27 -89) – (40 – 89) – (-27 -40) (-11 -69) – (45

giúp mình làm bài ôn tập cô mình giao ạ
(-43 -46) – ( 98 -46) – ( -43 -98)
(-27 -89) – (40 – 89) – (-27 -40)
(-11 -69) – (45 – 69) -(-11 -45)Viết một bình luận

Câu hỏi mới