GIÚP MÌNH NHANH VỚI tìm x biết: (-17) chia hết cho x+7

GIÚP MÌNH NHANH VỚI
tìm x biết: (-17) chia hết cho x+7

2 bình luận về “GIÚP MÌNH NHANH VỚI tìm x biết: (-17) chia hết cho x+7”

 1. Giải đáp:
   -17$\vdots$x+7
  ⇒x+7∈Ư(-17)={$\pm$1;$\pm$17}
  Lập bảng
  x+7   1    -1    17  -17
  x      -6    -8    10    -24
  Vậy x∈{-6;-8;10;-24}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Để (-17) vdots x+7 thì x+7 in Ư(-17)={+-1;+-17}
  Ta lập bảng:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x+7}&\text{1}&\text{17}&\text{-1}&\text{-17}\\\hline \text{x}&\text{-6}&\text{10}&\text{-8}&\text{-24}\\\hline\end{array}
  Vậy x in {-6;10;-8;-24} thì (-17) vdots x+7 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới