GIÚP , MÌNH VỚI 2 MŨ 5 . 7 + 2 MŨ 5 / 2 MŨ 5 . 5 MŨ 2 – 2 MŨ 5 .3 VÀ 3 MŨ 4 . 5 – 3 MŨ 6 / 3 MŨ 4 . 13 + 3 MŨ 4

GIÚP , MÌNH VỚI
2 MŨ 5 . 7 + 2 MŨ 5 / 2 MŨ 5 . 5 MŨ 2 – 2 MŨ 5 .3 VÀ 3 MŨ 4 . 5 – 3 MŨ 6 / 3 MŨ 4 . 13 + 3 MŨ 4Viết một bình luận

Câu hỏi mới