giúp mình với a) cho phân số -13/43 phải cộng thêm vào tử số và trừ đi ở mẫu cùng với một số nguyên nào để được phân số có g

giúp mình với
a) cho phân số -13/43 phải cộng thêm vào tử số và trừ đi ở mẫu cùng với một số nguyên nào để được phân số có giá trị -1/4
b) Chứng tỏ rằng A=1/2 mũ 2+ 1/3 mũ 2 + 1/4 mũ 2 +…+ 1/100 mũ 2 > 1/2

1 bình luận về “giúp mình với a) cho phân số -13/43 phải cộng thêm vào tử số và trừ đi ở mẫu cùng với một số nguyên nào để được phân số có g”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A=1/2^2+1/3^2+…+1/100^2
  1/2^2 >1/(2.3)
  1/3^2 > 1/(3.4)
  1/100^2 > 1/(100.101)
  A’=1/(2.3)+1/(3.4)+…+1/(100.101)
  A’=1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/100-1/101
  A’=1/2-1/101
  A’=99/101
  A > A’ > 1/2
  ⇒A >1/2 (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận