Hai tổ công nhân tham gia sửa đường. Nếu làm riêng thì tổ I sửa xong một đoạn đường trong 4 giờ, tổ II sửa xong đoạn đường đó

Hai tổ công nhân tham gia sửa đường. Nếu làm riêng thì tổ I sửa xong một đoạn đường trong 4 giờ, tổ II sửa xong đoạn đường đó trong 6 giờ. Nếu cả hai tổ cùng làm thì trong một giờ sẽ sửa được
Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 5 giờ, người thứ hai mất 4 giờ, người thứ ba mất 6 giờ. Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được
bài này là đề ở trên Họcmai mình không hiểu lắm mong mn giúpViết một bình luận

Câu hỏi mới