Hoa đã đọc được 3/5 số trang của một quyển truyện và còn 64 trang nữa thì hết cuốn truyện đó. Hỏi Hoa đã đọc được bao nhiêu t

Hoa đã đọc được 3/5 số trang của một quyển truyện và còn 64 trang nữa thì hết cuốn truyện đó. Hỏi Hoa đã đọc được bao nhiêu trang?Viết một bình luận

Câu hỏi mới