Hỏi tìm x của bội chung nhỏ nhất của số học sinh nam nữ trong hội nữ là 62 nam là 45 biết là 400 < x < 700

Hỏi tìm x của bội chung nhỏ nhất của số học sinh nam nữ trong hội
nữ là 62
nam là 45
biết là 400 < x < 700

2 bình luận về “Hỏi tìm x của bội chung nhỏ nhất của số học sinh nam nữ trong hội nữ là 62 nam là 45 biết là 400 < x < 700”

 1. Có: 62=2.31
          45=3^2 .5
  $⇒BCNN(62;45)=2 .3^2 .5.31=2790$
  ⇒ x∈BC(62;45)=B(2790)={0;2790;5580;…}
  Mà 400 < x < 700
  ⇒ x∈{∅}
  Vậy, không có giá trị nào của x thỏa mãn
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời
 2. Theo bài ra, ta có :
  x \vdots 62
  x \vdots 45
  400 < x < 700
  => x in BC(62; 45)
  Ta có :
  62 = 2 . 31
  45 = 5 . 3^2
  => BCNNNN(62; 45) = 2 . 5 . 3^2 . 31 = 2790
  => BC(62; 45) = B(2790) = { 0; 2790; 5580; … }
  Mà 400 < x < 700
  => x in \cancel{0}
  Vậy không có giá trị x tồn tại

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới