Khí viết số 12 vào bên trái một số tự nhiên có 2 chữ số thì số đó gấp lên 12 lần.Hỏi số có hai chữ số là bao nhiêu ?

Khí viết số 12 vào bên trái một số tự nhiên có 2 chữ số thì số đó gấp lên 12 lần.Hỏi số có hai chữ số là bao nhiêu ?Viết một bình luận