làm tròn các số 231,3424;879,9274 đến hàng: a)phần mười, phần trăm, phần nghìn b) đơn vị, chục, trăm

làm tròn các số 231,3424;879,9274 đến hàng:
a)phần mười, phần trăm, phần nghìn
b) đơn vị, chục, trăm

2 bình luận về “làm tròn các số 231,3424;879,9274 đến hàng: a)phần mười, phần trăm, phần nghìn b) đơn vị, chục, trăm”

 1. $#meomonn$
  +phía sau phần cần lm tròn nếu lớn hơn 5 thì hàng cần lm trong +1
  +phía sau phần cần lm tròn nếu bé  hơn 5 thì hàng cần lm tròn giữ nguyên
  + nếu hàng cần lm tròn ở phần nguyên thì chữ số sau số cần lm tròn(ở phần nguyên) trở thành số 0
  + nếu hàng cần lm tròn ở phần phập phân thì bỏ ko vt cx đc
  a) lm tròn đến hàng phần mười 
   231,3424≈ 231,3
  879,9274 ≈879,9
  lm tròn đến hàng phần trăm
  231,3424 ≈ 231,34
  879,9274 ≈ 879 ,93 
  lm tròn đến hàng phần nghìn
  231,3424 ≈ 231,342
  879,9274 ≈ 879,927
  b) lm tròn đến hàng đơn vị
  231,3424≈231
  879,9274≈880
  lm tròn đến hàng chục
  231,3424≈ 230
  879,9274≈880
  lm tròn đến hàng trăm
  231,3424≈200
  879,9274≈900

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 231, 3424≈231,3
  231,3424≈231,34
  231,3424≈231,342
  879,9274≈879,9
  879,9274≈879, 93
  879,9274≈879, 927
  b) 231,3424≈231
  231,3424≈230
  231,3424≈200
  879,9274≈880
  879,9274≈880
  879,9274≈900

  Trả lời

Viết một bình luận