làm tròn số 5431,24 đến hàng trăm,hàng phần chục làm tròn số 1,37654 đến hàng phần nghìn,hàng phần trăm có thể nhanh giúp

làm tròn số 5431,24 đến hàng trăm,hàng phần chục
làm tròn số 1,37654 đến hàng phần nghìn,hàng phần trăm
có thể nhanh giúp mik dc k mik đag cần gấpViết một bình luận

Câu hỏi mới