Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày 1 đọc được 1/4 số trang, ngày 2 đọc được 60% số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc nốt 6

Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày 1 đọc được 1/4 số trang, ngày 2 đọc được 60% số trang còn lại, ngày thứ 3 đọc nốt 60 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách có bao nhêu trang?Viết một bình luận

Câu hỏi mới