Lớp 6A có 40 hs. Kết quả xếp loại học lực cuối năm gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình ( Ko có hs xếp loại yếu, kém). Số hs đạt

Lớp 6A có 40 hs. Kết quả xếp loại học lực cuối năm gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình ( Ko có hs xếp loại yếu, kém). Số hs đạt loại giỏi chiếm 25% số hs cả lớp. Số hs trung bình bằng 2/5 số hs giỏi. Còn lại là hs khá.
a) Tính số hs theo từng loại của lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm số hs khá so vs hs cả lớp.
helppp.

2 bình luận về “Lớp 6A có 40 hs. Kết quả xếp loại học lực cuối năm gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình ( Ko có hs xếp loại yếu, kém). Số hs đạt”

 1. a)Số học sinh đạt loại giỏi là:
  40 xx 25% = 40 xx 25/100 = 10 (HS)
   Số học sinh đạt loại trung bình là:
  10 xx 2/5 = 4 (HS)
   Số học sinh đạt loại khá là:
  40 – 10 – 4 = 26 (HS)
  Vậy: Giỏi: 10 HS ; Trung bình: 4 HS ;  Khá 26 HS
  b) Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là:
  26 : 40 xx 100% = 65%
  Vậy Tỉ số phần trăm số học sinh khá so với học sinh cả lớp là 65%

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Số HS giỏi là : 40.25%= 10 ( HS )
   Số HS trung bình là : 10.$\frac{2}{5}$ = 4 ( HS )
   Số HS khá là : 40 – 10-4 = 26 ( HS )
   b) tỉ số % số HS khà so với HS cả lớp là : 26 : 40 .100% = 65%
   Vậy: a) HS giỏi : 10 HS
                     trung bình : 4 HS
                        Khá : 26 HS
     b) Tỉ số ……. :65%
   

  Trả lời

Viết một bình luận