lớp bn hoa càn chia 171 chiếc bút bi 63 chiếc bút chì và 27 cục tẩy vào trong các túi ùa mang tặng các bn ở trung tâm trẻ mồ

lớp bn hoa càn chia 171 chiếc bút bi 63 chiếc bút chì và 27 cục tẩy vào trong các túi ùa mang tặng các bn ở trung tâm trẻ mồ côi sao cho chiếc bút bi bút chì và cực tẩy ở mũi túi dều như nhau tính số lượng túi quà nhiều nhất mà các bn lớp hoa có ther chia khi đó số luongj của mỗi loại bút bi , bút chì cục tẩy trong mỗi túi là bao nhiêu

2 bình luận về “lớp bn hoa càn chia 171 chiếc bút bi 63 chiếc bút chì và 27 cục tẩy vào trong các túi ùa mang tặng các bn ở trung tâm trẻ mồ”

 1. Gọi số túi quà có thể chia được nhiều nhất là x ( x \in \mathbb{N}*, x lớn nhất ). Theo đề bài, ta cò:
  171 \vdots x; 63 \vdots x; 27 \vdots x => x là ƯCLN(171,63,27). 
  Phân tích các số ra thừa số nguyên tố, ta được:
  171 = 3² · 19.
  63 = 3² · 7.
  27 = 3³.
  Ta thấy 3 là thừa số nguyên tố chung của 171; 63 và 27.
  => ƯCLN(171,63,27) = 3² = 9.
  -> Vậy các bạn lớp Hoa có thể chia được nhiều nhất 9 túi quà.
  Số bút bi trong mỗi túi quà là:
         171 : 9 = 29 ( bút bi )
  Số bút chì trong mỗi túi quà là:
         63 : 9 = 7 ( bút chì )
  Số cục tẩy trong mỗi túi quà là:
         27 : 9 = 3 ( cục tẩy )
  -> Vậy mỗi túi quà có 29 bút bi, 7 bút chì, 3 cục tẩy.
  $\color{purple}{\text{#lengoclinh211}}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   gọi số túi quà là x
  171$\vdots$x;63$\vdots$x;27$\vdots$x; x là số lớn nhất 
  nên x∈ƯCLN(171;63;27)
  27=3³
  63=3².7
  171=3².19
  ƯCLN(171;63;27)=3²=9
  Vậy có thể chia thành 9 túi quà
  Mỗi túi quà có 19 chiếc bút bi 7 chiếc bút chì và  3 cục tẩy
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới