M=2+2mũ2+2mũ3+2mũ4+…+2mũ2017+2mũ2018

M=2+2mũ2+2mũ3+2mũ4+…+2mũ2017+2mũ2018

2 bình luận về “M=2+2mũ2+2mũ3+2mũ4+…+2mũ2017+2mũ2018”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới