M= 3n + 19 phần n-1 a) tìm n thuộc n sao để m là một số tự nhiên b)tìm n thuộc z để M là 1 phân số tối giản

M= 3n + 19 phần n-1 a) tìm n thuộc n sao để m là một số tự nhiên b)tìm n thuộc z để M là 1 phân số tối giản

1 bình luận về “M= 3n + 19 phần n-1 a) tìm n thuộc n sao để m là một số tự nhiên b)tìm n thuộc z để M là 1 phân số tối giản”

 1. a) 
  (3n+19)/(n-1)=(3(n-1)+18)/(n-1)=3+18/(n-1)
  mà 3 in Z=>18/(n-1) in Z
  =>n-1 in {1;2;3;6;9;18}
  =>n in {2;3;4;7;10;19}
  b)
  tối giản <=>18/(n-1) tối giản
  +)n-1 ne 1x=>n ne 1x+1
  +)n-1 ne 2y=>n ne 2y+1
  +)n-1 ne 3e=>n ne 3e+1
  +)n-1 ne 6q =>n ne 6q+1
  +)n-1 ne 9t =>n ne 9t+1
  +) n-1 ne 18r=>n ne 18r+1 
   

  Trả lời

Viết một bình luận