Một bác nông dân mang 20kg cam ra chợ bán. bác đã bán được `4/5` số cam. hỏi bác còn bao nhiêu kg cam chưa bán?

Một bác nông dân mang 20kg cam ra chợ bán. bác đã bán được `4/5` số cam. hỏi bác còn bao nhiêu kg cam chưa bán?Viết một bình luận