Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 50 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng được +5 điểm, với mỗi câu trả lời sai được -3 điểm và 0

Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 50 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng được +5 điểm, với mỗi câu trả lời sai được -3 điểm và 0 điểm cho mỗi câu hỏi chưa trả lời. Tính số điểm của một học sinh đạt được khi đã trả lời được 35 câu đúng, 10 câu sai và 5 câu chưa trả lời được.
Giải giúp mình với 5 sao ai làm nhanh nhất

2 bình luận về “Một bài kiểm tra trắc nghiệm có 50 câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng được +5 điểm, với mỗi câu trả lời sai được -3 điểm và 0”

 1. Giải đáp:
                                       Bài  Giải
       Số điểm học sinh đó nhận được khi trả lời đúng là : 
              5 . 35 = 175 (điểm)
       Số điểm học sinh đó nhận được khi trả lời sai là :
              -3 . 10 = -30 (điểm)
       Số điểm học sinh đó nhận được khi có 5 câu không trả lời được là :
              (-5) . 5 = -25 (điểm)
       Số điểm tối đa của bài thi là :
              5 . 50 = 250 (điểm)
       Số điểm học sinh đó nhận được là : 
              250 – [175 + (-30 ) + (-25) ] = 130 (điểm)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bước 1 : Tính số điểm học sinh đó nhận được khi trả lời đúng
  Bước 2 : Tính số điểm học sinh đó nhận được khi trả lời sai
  Bước 3 : Tính số điểm học sinh đó nhận được khi có 5 câu không trả lời được
  Bước 4 : Tính  số điểm tối đa của bài thi
  Bước 5 : Tính  Số điểm học sinh đó nhận được

  Trả lời
 2. Giải đáp:175 đ câu đúng 30đ câu sai và 0đcâu chưa trả lời được
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số điểm cho câu đúng là 35 nhân 5 bầng 175 đ
  số điểm cho câu trả lời sai là 10 nhân 3 bằng 30đ
  số diiểm cho câu ko trả lời là5nhân 0bằng 0đ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới