Một bể nước đang chứa 2/5 thể tích bể Người ta mở Hai vòi chảy vào vòi thứ nhất mỗi giờ chạy được 1/4 bể vòi thứ hai mỗi giờ

Một bể nước đang chứa 2/5 thể tích bể Người ta mở Hai vòi chảy vào vòi thứ nhất mỗi giờ chạy được 1/4 bể vòi thứ hai mỗi giờ chạy được 1/5 bể Hỏi
a) nếu chỉ mở vòi thứ nhất thì sau bao lâu sẽ đầy bể
b) nếu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu sẽ đầy bể
c) nếu mở cả hai vòi thì sau bao lâu sẽ thấy bể
Nhanh với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới