Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo lên được 3 m, rồi 12 giờ sau nó l

Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo lên được 3 m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2 m. Quy ước quãng đường mà ốc sên leo lên 3 m là 3 m, quãng đường ốc sên tụt xuống 2 m là 2 m.
a) Viết phép tính biểu thị quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày.
b) Sau 5 ngày thi ốc sên leo được bao nhiêu mét?
c) Sau bao nhiêu giờ thi ốc sên chạm đến ngọn cây? Biết rằng lúc 0 giờ ốc sên ở gốc cây và bắt đầu leo lên.

2 bình luận về “Một con ốc sên leo lên một cây cao 8 m. Trong mỗi ngày (24 giờ), 12 giờ đầu tiên ốc sên leo lên được 3 m, rồi 12 giờ sau nó l”

 1. Giải đáp:
   giải
  a) Phép tính là:3.2-2.2
  b) Sau 5 ngày thì ốc sên ở độ cao là 
  3.5-2.5=5(m)
  c)Mỗi ngày ốc sên leo được số mét là 
  3-2=1(m)
  Số ngày để leo đến ngọn là 
  1.8=8(ngày)
  Ốc sên leo đến ngọn cần số giờ là 
  8.24=192(giờ)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. a) \text{Quãng đường mà ốc sên leo được sau 2 ngày được biểu thị bằng phép tính là:}
  $[3 + (- 2)] . 2$$
  b) \text{Sau 5 ngày ốc sên leo được là:}
  $[3 + (- 2)] . 5 = 5 m.$
  c) \text{12 giờ đầu tiên ốc sên leo được 3m, rồi 12 giờ sau nó lại tụt xuống 2m.}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới