Một cửa hàng bán 3/7 số vải thì còn 420 mét vải. Số mét vải của cửa hàng lúc đầu là ?

Một cửa hàng bán 3/7 số vải thì còn 420 mét vải. Số mét vải của cửa hàng lúc đầu là ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới