Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất họ sửa 3/14 đoạn đường. Ngày thứ hai họ sửa 2/11 đoạn đường. Ngày thứ ba họ sửa 7/

Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất họ sửa 3/14 đoạn đường. Ngày thứ hai họ sửa 2/11 đoạn đường. Ngày thứ ba họ sửa 7/16 đoạn đường. Hỏi ngày nào họ sửa được nhiều nhất?

1 bình luận về “Một đội công nhân sửa đường. Ngày thứ nhất họ sửa 3/14 đoạn đường. Ngày thứ hai họ sửa 2/11 đoạn đường. Ngày thứ ba họ sửa 7/”

 1. Giải đáp:
   giải
  3/14;2/11 và 7/16
  3/14=(3.88)/(14.88)=264/1232
  2/11=(2.112)/(11.112)=224/1232
  7/16=(7.77)/(16.77)=539/1232
  224 < 264 < 539
  ⇒2/11 < 3/14 < 7/16
  ⇒Ngày thứ ba họ sửa được nhiều đoạn đường nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới