một đội công nhân thi công đào một quãng đường Ngày thứ nhất vào được 1/3 quãng đường ngày thứ hai đào được 1/2. Biết ngày th

một đội công nhân thi công đào một quãng đường Ngày thứ nhất vào được 1/3 quãng đường ngày thứ hai đào được 1/2. Biết ngày thứ ba đội đào 90 m đường là xong công việc . Hỏi quãng đường đội công nhân nhận thi công dài bao nhiêu métViết một bình luận

Câu hỏi mới