Một hộ gia đình đem 140kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8kg. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muố

Một hộ gia đình đem 140kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8kg. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muối ănViết một bình luận