Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối luợng như nhau. Mỗi lần bạn

Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối luợng như nhau. Mỗi lần bạn Yến lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Yến lấy 15 lần lấy bóng liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu xanh thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là

2 bình luận về “Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối luợng như nhau. Mỗi lần bạn”

 1. #Aridoto
  Tổng số lần thực hiện lấy bóng là 15 lần, số lần xuất hiện màu xanh là 5 lần
  Nên xác xuất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là: 5/15=1/3
  Vậy xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là 1/3

  Trả lời
 2. Giải đáp: Xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là $\frac{5}{15}$ = $\frac{1}{3}$ 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Công thức tính xác suất thực nghiệm : $\frac{k}{n}$ 
  Trong đó, k là số lần xuất hiện màu xanh ( 5 lần )và n là số lần lấy bóng ( 15 lần )
  Vạy xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là : 
              $\frac{k}{n}$ = $\frac{5}{15}$ = $\frac{1}{3}$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận