Một khu vườn có 180 cây ăn quả.Số cây cam chiếm 1/3 tổng số cây trong vườn.Số cây táo chiếm 5/6 số cây còn lại.Cuối cùng là c

Một khu vườn có 180 cây ăn quả.Số cây cam chiếm 1/3 tổng số cây trong vườn.Số cây táo chiếm 5/6 số cây còn lại.Cuối cùng là các cây mận.Tính số cây của từng loạiViết một bình luận

Câu hỏi mới