Một lớp học có 40 học sinh gồm 4 loại giỏi , khá , trung bình , yếu số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp . Số học sin

Một lớp học có 40 học sinh gồm 4 loại giỏi , khá , trung bình , yếu số học sinh giỏi bằng 20% số học sinh cả lớp . Số học sinh khá là 12 em và bằng 2/3 số học sinh trung bình
A) tính số học sinh giỏi , trung bình và yếu của lớp
B) số học sinh yếu chiếm bao nhiêu phần số học sinh của cả lớp ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới