Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại :tốt, khá và đạt số học sinh đạt chiếm 2/9 số học sinh cả lớp số học sinh khá chiếm 60

Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại :tốt, khá và đạt số học sinh đạt chiếm 2/9 số học sinh cả lớp số học sinh khá chiếm 60% học sinh còn lại
a) tính số học sinh mỗi loại
B) Tính tỉ số giữa học sinh tốt và học sinh đạtViết một bình luận

Câu hỏi mới