Một lớp học có số hs nữ chiếm 40% số hs cả lớp . Sau khi 4 hs nữ chuyển đi thì số hs nữ = 1/3 số hs cả lớp . Tính số hs của l

Một lớp học có số hs nữ chiếm 40% số hs cả lớp . Sau khi 4 hs nữ chuyển đi thì số hs nữ = 1/3 số hs cả lớp . Tính số hs của lớp lúc đầu ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới