một người bán số gạo trong 3 ngày.ngày thứ nhất bán được 1/3 số gạo.ngày thứ 2 bán 4/9 số gạo còn lại.ngày thứ 3 người ấy bán

một người bán số gạo trong 3 ngày.ngày thứ nhất bán được 1/3 số gạo.ngày thứ 2 bán 4/9 số gạo còn lại.ngày thứ 3 người ấy bán nốt 1400 kg gạo.tính số gạo bán cho cả 3 ngày /
ai giúp diiViết một bình luận

Câu hỏi mới