Một số tự nhiên a chia cho 3 thì dư 1, chia cho 4 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 3, chia cho 6 thì dư 4 và chia hết cho 13 tìm a

Một số tự nhiên a chia cho 3 thì dư 1, chia cho 4 thì dư 2, chia cho 5 thì dư 3, chia cho 6 thì dư 4 và chia hết cho 13
tìm a nhỏ nhấtViết một bình luận

Câu hỏi mới