Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28,5 m ; đáy bé là 23 m . Người ta mở rộng đáy bé thêm 4,5 m và mở rộng đáy lớn thêm

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 28,5 m ; đáy bé là 23 m . Người ta mở rộng đáy bé thêm 4,5 m và mở rộng đáy lớn thêm 3 m thì diện tích tăng thêm 75 m2 . Trên thửa ruộng sau khi mở rộng người ta trồng ngô cứ 100 m2 thu được 55 kg ngô . Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ ngô ? Ét – ô -étViết một bình luận

Câu hỏi mới