Một trận bóng đá có 4000 người xem, 6% trong số đó là trẻ em. Có bao nhiêu người xem trận bóng đá đó KHÔNG là trẻ em?

Một trận bóng đá có 4000 người xem, 6% trong số đó là trẻ em.
Có bao nhiêu người xem trận bóng đá đó KHÔNG là trẻ em?Viết một bình luận

Câu hỏi mới