Người ta muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn hình vuông. Biết diện tích 1/4 phần trồng cỏ bằng diện tích sân vườn và diện

Người ta muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn hình vuông. Biết diện tích 1/4 phần trồng cỏ bằng diện tích sân vườn và diện tích phần lát gạch là 48m.
1) Tính diện tích sân vườn.
2) Tính diện tích trồng cỏ.
3) Giá 1m cỏ là 60000 đồng, nhưng khi mua lại được giảm giá 10%. Vậy số
tiền cần mua cỏ là bao nhiêu?
4) Người ta cắm cọc làm hàng rào xung quanh sân vườn, khoảng cách giữa các cọc đều nhau là 0,8m. Hỏi phải dùng bao nhiêu chiếc cọc?Viết một bình luận

Câu hỏi mới