nhanh ạ cần gấp bỏ dấu ngoặc rồi tính A=[8-(-6)-7]-[-8+(-10)-15] B=[-6-(-7)-8]-[-9-(-10)+(-15)]

nhanh ạ
cần gấp
bỏ dấu ngoặc rồi tính
A=[8-(-6)-7]-[-8+(-10)-15]
B=[-6-(-7)-8]-[-9-(-10)+(-15)]Viết một bình luận

Câu hỏi mới