ở lớp 6a ,số học sinh giỏi học kì 1 bằng 1/7 số còn lại. cuối năm có thêm 3 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng

ở lớp 6a ,số học sinh giỏi học kì 1 bằng 1/7 số còn lại. cuối năm có thêm 3 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng 25% số còn lại . tính số học sinh của lớp 6a
cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới