ớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực học kỳ I bao gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học si

ớp 6A có 40 học sinh xếp loại học lực học kỳ I bao gồm ba loại: Giỏi, khá và trung bình. số học sinh giỏi chiếm 1/5 số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng 8/3 số học sinh còn lại
a) tính số học sinh mỗi loại của lớp?
b)tính tỉ số phần trăm của học sinh giỏi và khá so với cả lớpViết một bình luận