`P=1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + … + 1/(99.100)`

`P=1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + … + 1/(99.100)`

2 bình luận về “`P=1/(1.2) + 1/(2.3) + 1/(3.4) + … + 1/(99.100)`”

 1. B=$\frac{1}{1.2}$+$\frac{1}{2.3}$ +$\frac{1}{3.4}$ +$\frac{1}{4.5}$ +…$\frac{1}{99.100}$
  B=$\frac{1}{1}$-$\frac{1}{2}$+$\frac{1}{2}$-$\frac{1}{3}$+$\frac{1}{3}$-$\frac{1}{4}$+$\frac{1}{4}$-$\frac{1}{5}$+…$\frac{1}{99}$- $\frac{1}{100}$
  B=$\frac{1}{1}$- $\frac{1}{100}$
  B=$\frac{100}{100}$- $\frac{1}{100}$
  B=$\frac{99}{100}$ 
  @m u o i c u t e n i e

  Trả lời
 2. $P=\frac{1}{1.2}+$ $\frac{1}{2.3}+…+$ $\frac{1}{99.100}$
  $P=\frac{2-1}{1.2}+$ $\frac{3-2}{2.3}+…+$ $\frac{100-99}{99.100}$
  $P=\frac{2}{1.2}-$ $\frac{1}{1.2}+$ $\frac{3}{2.3}-$ $\frac{2}{2.3}+…+$ $\frac{100}{99.100}-$ $\frac{99}{99.100}$
  $P=1-\frac{1}{2}+$ $\frac{1}{2}-$ $\frac{1}{3}+…+$ $\frac{1}{99}-$ $\frac{1}{100}$
  $P=1-\frac{1}{100}$
  $P=\frac{99}{100}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới