(-1)+3+(-5)+7++x=600 2+(-4)+6+(-8)++(-x)=-2000

(-1)+3+(-5)+7++x=600

2+(-4)+6+(-8)++(-x)=-2000

2 bình luận về “(-1)+3+(-5)+7++x=600 2+(-4)+6+(-8)++(-x)=-2000”

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  a, (-1) + 3 + (-5) + 7+ …. + x =600
  text{Gọi y là số số hạng của dãy số ở vế trái: Ta chia thành cặp, mỗi cặp là hai số liền nhau}=> text{Giá trị mỗi cặp bằng 2}
  text{Ta có:} 2(y : 2) = 600
  ⇒y = 600
  text{ta có:} (x -1) : 2 + 1 = y
  ⇔ (x-1) : 2 +1 = 600
  ⇔ x -1 = 599 . 2
  ⇔ x – 1 = 1198
  ⇔ x = 1199
  b, 2+(-4)+6+(-8)+……..+(-x)=-2000
  text{Gọi y là số số hạng của dãy số ở vế trái: Ta chia thành cặp, mỗi cặp là hai số liền nhau}=> text{Giá tri mỗi cặp bằng (-2)}
  text{Ta có:} 2(y : 2) = -2000
  ⇒y = -2000
  text{ta có:} (x -2) : 2 + 1 = -2000
  ⇔ (x-2) : 2 +1 = -2000
  ⇔ x -2 = -1999 . 2
  ⇔ x – 2 = 3998
  ⇔ x = 4000

  Trả lời
 2. color{lightblue}{circ} color[lightblue]text[Hann]
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-1)+3+(-5)+7+…+x=600
  text{( có tất cả ( x-1): 2+1 số hạng)}
  2+2+…+2= 600text{ có tất cả [( x-1):2+1]: 2 số 2)}
  2.[( x-1):2+1]: 2= 600
  ( x-1):2+1= 600
  ( x-1): 2= 599
  x-1= 1198
  x= 1199
  _____________________________________________________
  2+(-4)+6+(-8)+…+(-x)=-2000
  [2+(-4)]+ [6+(-8)] +………..+[(x-2)+(-x)]=-2000
  (-2)+(-2)…………..+(-2)=-2000text{(có x:2 số -2)}
  (-2).(x:2)=-2000
  x:2=(-2000):(-2)
  x:2=1000
  x=1000.2
  x=2000

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới