1+3+5+7+…+99-2-4-6-…-100

1+3+5+7+…+99-2-4-6-…-100

2 bình luận về “1+3+5+7+…+99-2-4-6-…-100”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đặt A = 1+3+5+7+….+99 – 2-4-6-…-100
    A = (1+3+5+7+…+99) – (2+4+6+…+100)
   Đặt B = 1+3+5+7+….+99 
      Số số hạng của B là :           (99-1) : 2 + 1= 50 (số)
      Tổng B là:                            (99+1) . 50 : 2= 2500
   Đặt C = 2+4+6+…+100
      Số số hạng của C là :           (100 – 2) : 2+1= 50 (số)
      Tổng C là :                           (100 + 2) . 50 : 2 = 2550
  => A = 2500 – 2550
        A = -50
  Vậy A = -50

  Trả lời
 2. $\text{Đề = (1 + 3 + 5 + … + 97 + 99) – ( 2 + 4 + 6 + … + 98 + 100)}$
  $\text{Vế đầu: Số số hạng (99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1}$ = 50 $(số$ $hạng)$
  $\text{Tổng = (1 + 99) × 50 : 2 = 2500}$
  $\text{Vế sau: Số số hạng (100 – 2) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1}$ = 50 (số $hạng)$
  $\text{Tổng = (100 + 2) × 50 : 2 = 2550}$
  $\text{Về đầu – Vế sau = 2550 – 2500 = -50}$
  $\textit{#TranDucQuangNBK}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới