1) Hai người cùng làm chung một công việc.Nếu làm riêng,người thứ nhất phải mất 7 giờ 10 phút,người thứ hai mất 5 giờ 24 p

1) Hai người cùng làm chung một công việc.Nếu làm riêng,người thứ nhất phải mất 7 giờ 10 phút,người thứ hai mất 5 giờ 24 phút mới làm xong công việc. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc?

2) Hai vòi cùng chảy vào một bể. Nếu vòi thứ nhất chảy thì phải mất 6 giờ mới đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy thì phải mất 8 giờ mới đầy bể. Hỏi trong 1 giờ, hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể?

2 bình luận về “1) Hai người cùng làm chung một công việc.Nếu làm riêng,người thứ nhất phải mất 7 giờ 10 phút,người thứ hai mất 5 giờ 24 p”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  Đổi 7 giờ 10 phút = 43/6 giờ
         5 giờ 24 phút = 27/5 giờ
  Phần công việc người thứ nhất làm chung là: 
  1 : 43/6 = 6/43 ( phần )
  Phần công việc người thứ hai làm chung là: 
  1 : 27/5 = 5/27 ( phần )
  Phần công việc nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được là: 
  6/43 + 5/27 = 377/1161
  2.
  Nếu vòi một chảy trong 1 giờ thì được số phần bể là:
  1 : 6 = 1/6 ( phần )
  Nếu vòi hai chảy trong 1 giờ thì được số phần bể là:
  1 : 8 = 1/8 ( phần )
  Trong 1 giờ, hai vòi chảy được số phần bể là:
  1/6 + 1/8 = 7/24 ( phần )

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2. P/số chỉ 1 giờ vòi thứ nhất chảy đc là
                                                1 : 6 = 1/6 (bể)
                                     P/số chỉ 1 giờ vòi thứ 2 chảy đc là
                                                  1 : 10 = 1/10 (bể)
                                    Cả 2 vòi chảy trong số thời gian là
                                             1 : (1/6 + 1/10) = 15/4 giờ
                                    Đổi 15/4 giờ = 225 phút
                                           Ủng hộ mk nha!!!
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới