12.64+12.36-100 25.8-15.5+160:16-10

12.64+12.36-100

25.8-15.5+160:16-10

2 bình luận về “12.64+12.36-100 25.8-15.5+160:16-10”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   12.64+12.36-100
  =12.(64+36)-100
  =12.100-100
  =100.(12-1)
  =100.11
  =1100
  25.8-15.5+160:16-10
  = 200 – 75 + 10 – 10
  =125+0
  =125

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   12.64+12.36-100
  =12.(64+36)-100
  =12.100-100
  =1200-100
  =1100
  25.8-15.5+160:16-10
  =200-75+10-10
  =125+10-10
  =125+0
  =125
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới