2/25 viết dưới dạng %

2/25 viết dưới dạng %Viết một bình luận

Câu hỏi mới