3/2.(2x-1)+5/3.(1/2-x)=-5/4 Tìm x

3/2.(2x-1)+5/3.(1/2-x)=-5/4

Tìm xViết một bình luận

Câu hỏi mới