3 x x + 24 x 3^2 = 5 x 4^2 4 x 2x – 12 :4 = 3 5 x (x + 6).(x^x )= 25 = 0

3 x x + 24 x 3^2 = 5 x 4^2

4 x 2x – 12 :4 = 3

5 x (x + 6).(x^x )= 25 = 0

1 bình luận về “3 x x + 24 x 3^2 = 5 x 4^2 4 x 2x – 12 :4 = 3 5 x (x + 6).(x^x )= 25 = 0”

 1. 3 xx x + 24 xx 3^2 = 5 xx 4^2
  3xx x +24xx9=5xx16
  3xx x+216=80
  3xx x=80-216
  3x=-136
  x=(-136)/3
  4 xx 2x – 12 :4 = 3
  4 xx 2x – 3 = 3
  4xx2x=6
  2x=3/2
  x=3/4
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới